Hafan > Pwy Ydym Ni > Cwestiynau cyffredin

Gall ein Cwestiynau Cyffredin fod o gymorth os oes gennych unrhyw ymholiadau am aelodaeth, defnyddio’r wefan, ein siop, y Ganolfan Adnoddau neu gyflwyno erthyglau ar gyfer ein cylchgrawn, Gwreiddiau,.

Mae croeso bob amser i aelodau newydd. Mae aelodaeth yn agored i bob hanesydd teulu a'r rhai sydd â diddordeb cyffredinol yn hanes teulu. Rydym yn cynnig ystod o opsiynau aelodaeth, yn dibynnu os ydych chi'n byw yn y DU neu Dramor..Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Sut i ymuno.

Mae eich tanysgrifiad aelodaeth flynyddol i Gymdeithas Hanes Teulu Gwynedd yn cynnwys nifer o adnoddau a chyfleoedd defnyddiol sydd ond ar gael i aelodau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Buddion Aelodaeth.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau aelodaeth, yn dibynnu a ydych yn byw yn y DU neu Dramor. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Sut i ymuno.

Gallwch fewngofnodi os ydych yn aelod taledig o Gymdeithas Hanes Teulu Gwynedd a bod gennych gyfeiriad e-bost.

 • Cliciwch ar y botwm “Mewngofnodi” ar y bar uchaf. Fe'ch anogir i lenwi eich E-bost a Chyfrinair.
 • E-bost - dyma'r cyfeiriad e-bost a gyflwynwyd gennych pan ymunoch â'r Gymdeithas NID eich Rhif Aelodaeth
 • Cyfrinair - dyma'r Cyfrinair a osodwyd gennych ar gyfer eich cyfrif Aelodaeth NID eich Rhif Aelodaeth.
 • Os ydych eisoes yn aelod, cewch fynediad diogel i'r Dashfwrdd aelodau lle gallwch fewngofnodi i gynnal eich gwybodaeth bersonol ac adnewyddu eich aelodaeth ar-lein. Gallwch hefyd rannu eich diddordebau ymchwil a chysylltu'n ddiogel ag aelodau eraill sydd â'r un diddordebau â chi. Ewch i “Dashfwrdd eich cyfrif” a dewiswch y ddolen “Wedi anghofio’ch cyfrinair? Ei ailosod nawr.”. Teipiwch yr e-bost a ddefnyddiwyd wrth ymuno â'r Gymdeithas a gwasgwch “Ailosod”. Byddwch yn derbyn e-bost o'r wefan gyda cyfrinair dros dro i'w ddefnyddio i fewngofnodi i'r wefan. Gallwch newid eich cyfrinair i rywbeth unigryw yn y "Dashfwrdd" gan ddilyn y ddolen "Diweddaru Cyfrinair".

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y wefan, cysylltwch â'r gwefeistr@chtgwyneddfhs.cymru

Dylai cyfrinair:

 • bod o leiaf 8 cymeriad o hyd
 • cynnwys o leiaf un rhif
 • cynnwys o leiaf un prif gymeriad
 • cynnwys o leiaf un symbol

Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, ewch i “Dashfwrdd eich cyfrif” a chliciwch ar y ddolen “Wedi anghofio’ch cyfrinair? Ei ailosod nawr.”. Teipiwch yr e-bost a ddefnyddiwyd gennych wrth ymuno â'r Gymdeithas a gwasgwch “Ailosod”. Byddwch yn derbyn e-bost o'r wefan a fydd yn rhoi cyfrinair dros dro i chi y gallwch ei ddefnyddio i fewngofnodi i'r wefan. Gallwch newid eich cyfrinair i rywbeth unigryw yn "Dashfwrdd.eich cyfrif" gan ddilyn y ddolen "Diweddaru Cyfrinair".

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y wefan, cysylltwch â gwefeistr@chtgwyneddfhs.cymru

Os ydych chi eisoes wedi mewngofnodi, mae'r ddewislen "Dangosfwrdd Eich Cyfrif" yn cynnwys y wybodaeth sydd wedi'i storio amdanoch chi a gallwch newid rhai pethau yma fel cyfrinair ac ati. I newid eich cyfeiriad e-bost cysylltwch â'r Ysgrifennydd Aelodaeth gan nodi eich rhif aelodaeth.

 • Cliciwch ar "Fy Manylion"
 • Newidiwch y manylion
 • Cliciwch ar "Diweddaru Manylion " i newid unrhyw ran o'r wybodaeth hon.

Mae'r flwyddyn aelodaeth yn rhedeg o'r 1af o Ionawr i'r 31ain o Ragfyr ac mae disgwyl adnewyddu'r aelodaeth y mis Ionawr canlynol

 • Os ymunwch yn ystod mis Tachwedd neu fis Rhagfyr bernir bod eich taliad aelodaeth gychwynnol ar gyfer y flwyddyn ganlynol ac ni fydd angen ei adnewyddu am 13/14 mis
 • Bydd unrhyw un sy'n ymuno rhwng Ionawr a Hydref yn derbyn yr holl lenyddiaeth a chylchgronau a gyhoeddwyd gan y Gymdeithas ers dechrau'r flwyddyn honno
 • Os na fyddwch yn adnewyddu eich aelodaeth erbyn 31ain Ionawr y flwyddyn gyfredol, bydd eich aelodaeth yn dod i ben nes bydd y tanysgrifiad wedi'i dalu

Bydd yr aelodau hynny yn y DU nad ydynt eisoes yn talu eu tanysgrifiad adnewyddu aelodaeth trwy Archeb Sefydlog banc yn derbyn llythyr atgoffa gyda rhifyn Gaeaf ein cylchgrawn 'Gwreiddiau Gwynedd Roots'. Yn gynwysedig bydd ffurflen Archeb Sefydlog banc fel opsiwn i dalu tanysgrifiadau adnewyddu yn y dyfodol yn flynyddol ym mis Ionawr.

Gall aelodau hefyd dalu gyda siec, Trosglwyddiad Banc neu ar-lein trwy PayPal.

I newid eich cyfeiriad e-bost fel aelod cysylltwch â'r Ysgrifennydd Aelodaeth, gan nodi eich rhif aelodaeth.

Nid oes angen cyfrif PayPal arnoch i ddefnyddio'r dull talu hwn i dalu am aelodaeth neu i brynu ein cyhoeddiadau. Yn syml, dewiswch PayPal fel dull talu a sgroliwch o dan y botwm mewngofnodi PayPal a dewiswch talu trwy Gerdyn Gredyd neu Ddebyd. 

Na. Cofrestru yw'r cam cyntaf tuag at ddod yn aelod a thalu'r ffi aelodaeth. Ni fydd cofrestru ar ei ben ei hun yn rhoi mynediad i'r buddion aelodaeth.

I brynu ar-lein, wrth ddod o hyd i'r cyhoeddiad sydd ei angen arnoch, dewiswch nifer y copïau a'u hychwanegu at y fasged. Talwch yn ddiogel trwy PayPal. Nid oes angen cyfrif PayPal arnoch i ddefnyddio'r dull talu hwn. Yn syml, sgroliwch o dan y botwm mewngofnodi PayPal a dewis Talu â Cherdyn Credyd neu Ddebyd.

Os yw'n well gennych archebu a thalu â siec, trosglwyddiad banc neu arian parod, defnyddiwch y siop ar-lein fel uchod ac ychwanegwch eich manylion cyswllt, eich cyfeiriadau bilio a dosbarthu. Ni ofynnir i chi dalu ar-lein a bydd y Swyddog Gwerthiant yn cysylltu â chi drwy e-bost ac yn rhoi gwybod i chi sut i dalu am y nwyddau.

Os ydych chi angen eitemau sy'n cael eu cludo y tu allan i'r Deyrnas Unedig, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel defnyddiwch y ffurflen ar-lein fel uchod. Ni ofynnir i chi dalu ar-lein a bydd y Swyddog Gwerthiant yn cysylltu â chi drwy e-bost gyda manylion cyfanswm cost eich archeb, gan gynnwys costau dosbarthu p & p a bydd yn eich hysbysu sut i dalu am y nwyddau. Mae costau postio ar gyfer gwledydd tramor yn dibynnu ar y wlad unigol a chyfanswm pwysau'r eitemau archeb. Mae isafswm tâl postio o £5 am archebion dramor.

Cysylltwch gyda’r Swyddog Gwerthiant am brisiau a costau postio ar gyfer microfiche. 

Gweler ein Telerau Defnyddio'r Wefan i gael mwy o wybodaeth am archebu, costau postio a thalu am ein cyhoeddiadau. Mae ein Polisi Preifatrwydd yn cynnwys sut rydyn ni'n defnyddio ac yn rheoli eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel.

Mae copi o'n rhestr cyhoeddiadau ar gael i'w lawr lwytho fel pdf. I chwilio'r rhestr cyhoeddiadau, agorwch y pdf a'i lawr lwytho i'ch dyfais.

Fel aelod, gallwch ofyn i ni edrych i fyny enwau yn ein cyhoeddiadau (i fyny i 6 y flwyddyn am ddim) yn enwedig os yr ydych yn chwilio am fedd neu ddau. Ebostiwch y Llyfrgellydd gyda gymaint a wybodaeth ag sydd yn bosib, yn cynnwys eich rhif aelodaeth. 

Y mae’r Ganolfan Adnoddau yng Nghaernarfon ar agor ar bob 3ydd prynhawn Sadwrn yn y mis.

Rydym yn agored i aelodau ac ymwelwyr rhwng 2 a 5pm.

Pan fyddem ar agor mae ystafell Gymunedol y Llyfrgell wedi'i haddasu gyda byrddau ar gyfer defnydd ymchwil a darperir mynediad i'r ystafelloedd sy'n gartref i'n casgliadau

Gall aelodau fenthyg hyd at ddau lyfr ar unrhyw un adeg am gyfnod o dri mis, y benthyciwr yn talu postio a phacio.

Os hoffech fenthyg eitem, llenwch y ffurflen fenthyciadau ar eich ymweliad â'r Ganolfan Adnoddau neu fewngofnodwch fel Aelod a chwblhewch y ffurflen ar-lein gyda manylion yr eitemau y gofynnwyd amdanynt neu fel arall e-bostiwch y Llyfrgellydd.

Un o fanteision bod yn aelod o Gymdeithas Hanes Teulu Gwynedd yw mynediad at hen dystysgrifau diangen sydd wedi'u rhoi i'r Gymdeithas gan aelodau eraill. Rhestrir tystysgrifau yn ardal Aelodau'r wefan ac mae rhai a dderbynir yn ddiweddar yn cael eu rhestru yn "Gwreiddiau".

Anfonwch yr erthyglau fel dogfennau Word a'r holl ddelweddau mewn fformat jpg, yn ddelfrydol mewn cydraniad mor uchel â phosibl. Anfonwch y testun a'r delweddau ar wahân ac NID fel PDF..

Am ragor o wybodaeth gweler ein tudalen Cyflwyno Erthygl.

Na, NID ydym yn darparu gwasanaeth ymchwil gan ein bod ni i gyd yn wirfoddolwyr yma yn y CHTG.

Yr hyn y gallwn ei ddarparu yw awgrymiadau ac arweiniad ar sut y gallech barhau â’ch ymchwil eich hun, yn enwedig os yw’n benodol i ardal Gwynedd, yr iaith Gymraeg a diwylliant gan ein bod i gyd yn siaradwyr Cymraeg rhugl.