Hafan > Cyfreithiol > Polisi Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd Cymdeithas Hanes Teulu Gwynedd

Rydym yn rhwym i'r Ddeddfwriaeth Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), a ddaeth i rym yn y DU ar 25 Mai 2018, ac sy'n ymestyn y ddeddfwriaeth bresennol ar Ddiogelu Data. Mae'r datganiad hwn yn nodi pa ddata personol a all fod gan Gymdeithas Hanes Teulu Gwynedd (GFHS) am aelodau unigol a sut y bydd y wybodaeth honno'n cael ei storio a'i defnyddio.

1. Pa wybodaeth ydym yn casglu gennych chi a pham?

Pan ymunwch â'r GFHS neu gofrestru i roi archeb ar wefan GFHS rydym yn casglu peth o'r wybodaeth bersonol ganlynol gennych chi:

 • Eich enw
 • Enw aelod ychwanegol o'r teulu (os yw'n berthnasol)
 • Enw'r sefydliad (os yw'n berthnasol)
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif cyswllt
 • Cyfeiriad post
 • Datganiad Cymorth Rhodd (os yw'n berthnasol)
 • Cyfrinair (darperir hwn gennych chi wrth fewngofnodi i'ch cyfrif gyda GFHS)
 • P'un a oes modd cysylltu â chi gan aelodau eraill trwy ffurflen ar-lein o ardal Diddordebau'r Aelodau. 
 • Cyfeiriad bilio a danfon (mae angen hyn wrth roi archeb)
 • Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth pan fyddwch chi'n defnyddio Cysylltu â Ni yn wirfoddol ac yn llenwi ffurflenni ar ein gwefan neu'n anfon e-bost atom.
 • Byddwn hefyd yn cofnodi pan ymunwch â GFHS a ydych wedi talu eich tanysgrifiad blynyddol a thrwy ba ddull.

2. Sut ydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol?

Dim ond am y rhesymau canlynol yr ydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol:

 • I ddilysu mynediad i'ch cyfrif pan fyddwch yn mewngofnodi i'r wefan.
 • I anfon nodiadau atgoffa tanysgrifiad
 • I gyflawni eich archebion
 • I ddanfon cylchlythyrau ac i'ch hysbysu am waith y Gymdeithas
 • I ddarparu gwasanaeth i gwsmeriaid yn dilyn archeb.
 • I anfon ein Cyfnodolyn - Gwreiddiau Gwynedd Gwreiddiau a Chylchlythyrau
 • Ymateb i'ch ymholiadau
 • I atal mynediad heb awdurdod i'ch cyfrif
 • I wella ein gwefan a'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu.

3. Gyda phwy rydyn ni'n rhannu'ch gwybodaeth?

Ni fyddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol amdanoch chi i sefydliadau a phobl eraill, oni bai bod y gyfraith yn caniatáu inni wneud hynny, neu eich bod wedi rhoi eich caniatâd. Efallai y bydd angen i ni ei rannu hefyd i fodloni rhwymedigaethau cytundebol a chyfreithiol eraill. Rydym yn rhannu data personol gyda'r bobl a'r sefydliadau canlynol:

 • Cyllid a Thollau EM: ar gyfer yr aelodau hynny sydd wedi gwneud datganiad Cymorth Rhodd.
 • PayPal: Darparwr gwasanaeth sy'n casglu'ch manylion trwy weinydd gwe ddiogel pan fyddwch chi'n gwneud taliad neu brynu trwy wefan GFHS (Gellir talu am nwyddau trwy gardiau PayPal neu Gredyd a Debyd trwy PayPal (Nid oes angen cyfrif PayPal arnoch chi i allu talu) Edrychwch ar Bolisi Preifatrwydd PayPal
 • Banciau a Chymdeithasau Adeiladu: Gweinyddu taliadau tanysgrifiad aelodaeth flynyddol Gorchymyn Sefydlog i'r Gymdeithas.
 • Ein Cyhoeddwr Cyfnodolion - i hwyluso dosbarthiad y Cyfnodolyn, “Gwreiddiau Gwynedd Roots”.
 • MailChimp: Mae'r rhestr ddosbarthu a anfonwn at MailChimp yn cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad e-bost yn unig, fe'i trosglwyddir i'r Unol Daleithiau ac mae'n cydymffurfio â'r Fframwaith Preifatrwydd UDA-UE.
 • Gweinyddwyr Gwefan: Y Gwefeistr a gwirfoddolwyr dynodedig GFHS sy'n prosesu'ch archebion, aelodaeth, yn ateb eich ymholiadau gan ddefnyddio'r ffurflen Cysylltu â Ni ac unrhyw ddulliau cyfathrebu eraill.
 • Pe baech yn cysylltu ag unrhyw un o Swyddogion y Gymdeithas yn gofyn am gymorth i ymchwilio i hanes eich teulu, yna gellir trosglwyddo eich manylion i gyd-aelodau’r Gymdeithas, a fyddai â mwy o wybodaeth am eich ymholiad.

4. Am faint rydyn ni'n cadw gwybodaeth bersonol?

Rhaid inni gadw'r holl wybodaeth bersonol yn ddiogel a dim ond ei chadw cyhyd ag sy'n angenrheidiol, er mwyn cwrdd â gofynion y Gymdeithas.

5. Mynediad i'ch gwybodaeth a'ch cywiriad

Ni fyddwn byth yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi heb eich caniatâd. Trwy greu cyfrif ar https://www.chtgwyneddfhs.cymru rydych chi'n cytuno i'n Telerau ac Amodau a'r Polisi Preifatrwydd hwn trwy dicio'r blwch derbyn ar y dudalen gofrestru. Trwy gytuno i hyn, rydych yn dweud wrthym eich bod yn cydsynio i ni gasglu, prosesu a rhannu eich gwybodaeth bersonol fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

Pan roddwyd cydsyniad i brosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch dynnu’r caniatâd hwnnw yn ôl ar unrhyw adeg, a gallwch ofyn iddo gael ei ddileu yn gyfan gwbl. Sylwch, mewn rhai amgylchiadau, gallwn ddiystyru'ch cais lle mae rhwymedigaeth gyfreithiol i gadw'r wybodaeth. Yn gyffredinol, darperir gwybodaeth i chi yn rhad ac am ddim, er y gallwn godi ffi resymol mewn rhai amgylchiadau.

6. Pa mor ddiogel yw'ch gwybodaeth?

Rydym yn storio'r holl wybodaeth bersonol yn ddiogel i amddiffyn rhag mynediad amhriodol, colli neu gamddefnyddio data. Er na allwn warantu na fydd hyn yn digwydd, rydym yn adolygu ein harferion diogelwch yn rheolaidd, gan eu diweddaru yn ôl yr angen i helpu i sicrhau diogelwch eich gwybodaeth. Er mwyn helpu i amddiffyn yn erbyn eich gwybodaeth bersonol rhag cael ei chamddefnyddio neu gael mynediad iddi, mae'n bwysig eich bod yn defnyddio cyfrinair cryf ar gyfer eich cyfrif nad ydych wedi'i ddefnyddio yn unman arall. Mae gan Ymgyrch CyberAware Llywodraeth y DU rywfaint o gyngor da ar ddewis cyfrineiriau.

7. Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw bryderon neu os ydych yn teimlo y gallai fod problem ynghylch y ffordd yr ydym yn cadw eich gwybodaeth, gobeithiwn y byddwch yn mynd atom yn gyntaf fel y gallwn ddatrys unrhyw faterion.

Os ydych chi eisiau gwybod ar unrhyw adeg pa wybodaeth sydd gennym amdanoch chi, diweddaru eich manylion neu newid eich dewisiadau cyfathrebu, cysylltwch â'r Ysgrifennydd Aelodaeth - aelodaeth@chtgwyneddfhs. Gallwch hefyd ddiweddaru eich data personol ar ardal aelodau ein gwefan.

Gallwch ysgrifennu atom yn:
Canolfan Yr Aelwyd
Stryd yr Eglwys
Caernarfon
Gwynedd
LL55 ISW

O dan y GDPR, gall unigolion gwyno yn y pen draw i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth - https://ico.org.uk/about-the-ico/who-we-are/wales-office/ ar 0330 414 6421, wales@ico.org.uk os ydyn nhw'n credu bod problem gyda'r ffordd y mae GFHS yn storio neu'n defnyddio'ch data.

8. Newidiadau i'n polisi preifatrwydd

Efallai y bydd angen addasu'r datganiad hwn. Os bydd hyn yn digwydd, hysbysir aelodau trwy ein gwefan.

Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 7/12/2021